Seznam rubrik
  Partnerské servery

PhotoRevue.com
naše ikonka

asociacefotografu.com

  Představujeme
  Výměna odkazů
  Nejčtenější články
  Tiráž

PhotoRevue.com vydává Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, vychází od 23. 06. 2002, ISSN 1214-2913
Redakce Vladimír Birgus, spolupráce Petr Vilgus a Tomáš Pospěch, webmaster David Macháč phpRS.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 887 nalezených)

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů – přihlášky spolu s fotografiemi a profesním životopisem je třeba poslat na studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava, druhé kolo proběhne v červnu: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Konzultace se uskuteční v sobotu 24. 1. 2015 od 9.00 hodin, prezence účastníků od 8.00 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.

Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, Mgr. Tomáš Pospěch, P.h.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Štěpánka Stein, MgA. Petr Vilgus, Ph.D., MgA. Marek Malůšek, Miroslav Myška aj.) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét..

Zájemci o tuto konzultaci se přihlásí do 22. 1. 2015 pomocí přihlašovacího formuláře (http://www.itf.cz/index.php?clanek=29) nebo e-mailem s uvedením jména, adresy, telefonu a e-mailu na adresu ivana.mikolasova@fpf.slu.cz s označením předmětu Konzultace pro zájemce o studium.

Bližší informace je možno získat na telefonu 553 684 385 – Ivana Mikolášová. Ukončení konzultace bude do 17 hodin. Kurzovní poplatek činí 200,– Kč. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz a www.photorevue.com.| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 12. 2014 || Autor: administrator | Vydáno dne 18. 11. 2014 || Autor: Josef Moucha | Vydáno dne 11. 11. 2014 |

Článek ve formátu PDF

Autor: Tomáš Hliva
Zdroj: FOTO 9/2013
 | Autor: Hliva | Vydáno dne 05. 11. 2014 |
| Autor: Hliva | Vydáno dne 05. 11. 2014 |
| Autor: Vilgus | Vydáno dne 04. 11. 2014 |

Tvůrčích aktivit pedagožky opavského Institutu tvůrčí fotografie Dity Pepe si teď všímá také zpravodajství CNN

pondělí 3. listopadu 2014 7:50 Autor: Ivan Augustin

Repro: archiv SUOPAVA - Fotografka Dita Pepe patří k výrazným představitelům současné české fotografie. Pozornost upoutala zejména svým cyklem autoportrétů, který byl uveden na významných přehlídkách a získal mnohá ocenění. Cyklus Autoportréty se prolíná autorčinou tvorbou již několik let. Nyní si tvůrčích aktivit Dity Pepe všímá i zpravodajství CNN - zde.| Autor: Augustin | Vydáno dne 04. 11. 2014 |

pátek 31. října 2014 8:31 Autor: Ivan Augustin

Repro: archiv SU

Co: výstava „První společná“
Anotace: Společná prezentace prací dvou absolventů Ateliéru reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prostřednictvím jejich projektu dis/connected, jenž se dotýká tématu sociálních sítí a současného fenoménu digitální interakce mezi lidmi.
Kde: Divadlo Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava
Kdy: do 10. prosince 2014; vernisáž 30. října v 17 hodin

 

 | Autor: Augustin | Vydáno dne 04. 11. 2014 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text ve formatu pdf ke stažení| Autor: Josef Moucha | Vydáno dne 04. 11. 2014 |
| Autor: administrator | Vydáno dne 28. 10. 2014 |
Martin Kollár, ze souboru Field Trip, Oskar Barnack Award 2014

Letošní 45. ročník fotografického festivalu v Arles, tradičně probíhající po téměř celé léto, už předem budil velkou pozornost. Bylo to totiž naposledy, kdy v jeho čele stál François Hébel. Ten už Rencontres d’Arles krátce vedl v letech 1986 a 1987, kdy poprvé začal pořádat výstavy v upravených industriálních halách, a potom nepřetržitě od roku 2002. Nepochybně měl zásadní zásluhu na tom, že se skomírající festival podařilo zachránit a vybudovat z něj jednu z nejvýznamnějších fotografických akcí s ohromným rozpočtem (loni 6,3 milionů eur), jakým nedisponují ani organizátoři Benátského bienále, se stále rostoucím počtem návštěvníků, jenž se už přiblížil stovce tisíc, mnoha kvalitními výstavami a projekcemi, ohromnou přehlídkou fotografických publikací, odbornými sympozii i vzdělávacími programy, do nichž se loni zapojilo před deset tisíc žáků. Navíc se na festivalu podařilo vytvořit neoficiózní atmosféru, v níž se umělecké a kurátorské hvězdy prolínají s obyčejnými návštěvníky. Tyto zásluhy Hébelovi nikdo neupíral a neupírá – stejně jako to, že na rozdíl od řady jiných francouzských festivalů prosadil angličtinu jako jeden ze dvou oficiálních jazyků.

V posledních letech však začaly přibývat výhrady k nízké úrovni řady expozic (snad nejhorší to bylo před dvěma roky, kdy byl festival zaměřen na arleskou Národní školu fotografie), k tomu, že Hébel coby bývalý ředitel agentury Magnum dává až příliš velký prostor jejím členům, že při výběru zahraničních tvůrců je zaměřený jenom na určité regiony, jakými jsou kromě Francie či USA třeba Čína, Latinská Amerika a Afrika, zatímco s výjimkou Josefa Koudelky téměř ignoruje fotografy a kurátory z postkomunistických zemí střední Evropy (mezi nominátory soutěže Objevy nikdy nebyl žádný z této oblasti), že spolupracuje se stále stejnými lidmi. Postupně narůstaly jeho neshody s Majou Hoffmannovou, spolumajitelkou švýcarského farmaceutického gigantu Hoffmann - La Roche, která je významnou mecenáškou festivalu i jiných kulturních  institucí. Některých přímo v Arles. Spolu se svým otcem se například zasloužila o vybudování letos otevřené budovy Van Goghovy nadace a už před několika lety představila plán na velké kulturní centrum podle architektonického návrhu Franka Gehryho. Jenže tato budova, na kterou Hoffmannová věnuje prostřednictvím nadace LUMA desítky miliónů eur, bude stát přímo v areálu bývalých železničních opravárenských hal, v nichž bývá umístěna velká část festivalových výstav. Mnoho těchto hal bude zbouráno, proto festival bude mít k dispozici výrazně menší výstavní plochu. Hébel na protest proti tomu odstoupil z vedení festivalu, od příštího roku ho nahradí dosavadní ředitel Elysejského muzea v Lausanne Sam Stourdzé. Bude zajímavé sledovat nakolik se ubrání tlakům Hoffmannové, která před klasickou fotografií, jaká dominovala festivalu v Hébelově éře, dává přednost konceptuálně zaměřené tvorbě.| Autor: Birgus | Vydáno dne 27. 10. 2014 |
Arles - poster

This year the 45th edition of the photography festival in Arles, traditionally held throughout most of the summer, garnered a great deal of attention even before it started. This year would be the final one with François Hébel at its head. Hébel already had a short stint as head of Rencontres d’Arles in 1986 and 1987, when he first began organizing exhibitions in converted industrial complexes; he was then head of the festival uninterruptedly from 2002 until 2014. Without question he was instrumental in saving a waning festival and helping to build it up into one of the most important international photography events, complete with a fantastic budget (in 2013 6.3 million Euro), something even the organizers of the Venice Bienniale cannot boast, and an ever-growing numbers of visitors – approaching a hundred thousand at this point, with a large number of fine exhibitions and screenings, a vast presentation of photographic publications, as well as expert symposia and educational programs, which alone counted ten thousand participants last year. In addition, the festival succeeded in creating a relaxed atmosphere, where star artists and curators can mix with regular visitors. This will always remain to Hébel’s credit – along with the fact that unlike many other French festivals, he forced through the use of English as one of two official festival languages.

In recent years, however, there has been a growing criticism of the inferior quality of a number of exhibitions (two years ago was probably the low point, when the festival focused on the Arles-based National School of Photography), as well as the perception that Hébel as the former director of Magnum agency allowed its members more than their fair share of exposure, that his selection of foreign photographers focused heavily on some regions to the exclusion of others – apart from France, leaning towards China, Latin America and Africa, while with the exception of Josef Koudelka ignoring photographers and curators from the post-communist countries of Central Europe (not one individual from this region was ever listed among the Discoveries Award nominators), that he collaborated with the same unchanging group of people. Over time there was also mounting discord with Maja Hoffmann, co-owner of the Swiss pharmaceutical corporation Hoffmann-La Roche, a major patron of the festival as well as of other culture institutions, some also located directly in Arles. Together with her father, Hoffmann contributed heavily to the construction of the Van Gogh Foundation building which opened this year, and already some years ago backed a plan for a large cultural center designed by Frank Gehry. There is a rub, however, as the said building to which Hoffmann is to donate tens of millions of Euro through the LUMA Foundation is to be located directly on the premises of the former rail depot facilities which now host a sizeable part of the festival exhibitions. Many of these depots are set to be demolished and the festival will thus lose a significant exhibition area. In protest against this, Hébel resigned in his capacity as the head of the festival, and as of next year the position will be filled by Sam Stourdzé, director of the Musée de l'Élysée in Lausanne. It will be curious to see how far will he in turn be able to withstand pressure from Hoffmann, who prefers conceptual photography to the classical photography which dominated the festival during Hébel’s tenure.| Autor: Birgus | Vydáno dne 27. 10. 2014 || Autor: administrator | Vydáno dne 23. 10. 2014 |